REGLEMENT DRESSUUR EN VAARDIGHEID, klik hier

REGLEMENT ONDERLINGE WEDSTRIJDEN, klik hier

STATUTEN ZEEUWSCHE MENVERENIGING, klik hier

PRIVACYREGLEMENT (AVG) ZMV, klik hier

ALGEMEEN REGLEMENT ZEEUWSCHE MENVERENIGING (versie febr. 2011)
Inhoudsopgave
Artikel   1: Algemene bepalingen
Artikel   2: Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap
Artikel   3: Categorieën van leden
Artikel   4: Algemene verplichtingen van de leden
Artikel   5: Bestuur
Artikel   6: Verkiezingen en benoemingen
Artikel   7: Officiële mededelingen

Artikel 1 - Algemene bepalingen
1. Post- en contactadres  van de ZMV is: Oude Kraaijertsedijk 4, 4458 NC  ’s Heer Arendskerke.
2. De vereniging is niet aansprakelijk voor schade aan eigen materiaal of van derden tijdens de activiteiten of bijeenkomsten, die zij
    organiseert (deelname is voor eigen risico).
3. Voor deelnemers en grooms is correcte kleding is verplicht zowel tijdens het losrijden als tijdens de wedstrijd. Deze regel is ook van
    toepassing op de voorlezer van de deelnemer. Deelnemers en grooms dienen als volgt gekleed te zijn:
    Heren: kostuum of combinatie, bijpassende (bol)hoed of veiligheidshelm, schootskleed en handschoenen.
    Dames: kostuum, combinatie of rok, hoed of veiligheidshelm, schootskleed en handschoenen.
    Bij vaardigheidswedstrijden is voor zowel de deelnemer als de groom een veiligheidshelm tijdens de proef verplicht.
    Verkennen van het vaardigheidsparcours dient in tenue te gebeuren, dus met hoofddeksel op het hoofd en menschort over de arm.
    Deelnemers dienen in tenue op de prijsuitreiking te verschijnen.
4. De algemene ledenvergadering vindt plaats in januari of februari.

Artikel 2 – Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap
1. Leden melden zich voor het lidmaatschap van de vereniging aan bij de algemeen secretaris door middel van het aanmeldformulier.
    Wanneer de betrokkene jonger is dan 18 jaar moet de aanmelding behalve door de betrokkene ook te worden ondertekend door
    een ouder of wettelijk vertegenwoordiger. De minimum leeftijd om lid te worden is 12 jaar.
2. Aanmelding voor het lidmaatschap van de vereniging houdt voor startkaarthouder in dat deze zich ook aanmeldt voor het
    lidmaatschap van de KNHS, alsmede voor het lidmaatschap van de regiovereniging en van de kringvereniging waaronder de
    ZMV valt. De aanmelding voor het lidmaatschap van genoemde verenigingen wordt verzorgd door het bestuur van de ZMV.
3. Voor de duur van het lidmaatschap zijn naast de statuten en reglementen van de ZMV tevens de statuten en reglementen van de in
    lid 2 genoemde verenigingen van toepassing.
4. Op menners zonder startkaart is het donateurschap van toepassing. Bepalingen uit lid 2 en 3 zijn dan niet van toepassing.
5. Het bestuur beslist over de toelating van leden.
    Indien het bestuur niet tot toelating besluit kan op verzoek van de betrokkene de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating
    tot het lidmaatschap besluiten.
6. De leden ontvangen na hun toelating een exemplaar van de statuten en reglementen van de vereniging. De statuten en
    reglementen van de onder lid 2 vermelde verenigingen kunnen op verzoek van de betrokkene tegen betaling bij de KNHS
    worden verkregen.
7. Het lidmaatschap loopt van 1 Januari t/m 31 December en gaat in zodra de contributie betaald is.
8. De contributie voor leden en donateurs is vastgesteld op € 25,00 per jaar. Daarnaast wordt de afdracht van het KNHS lidmaatschap
    doorberekend aan de betrokkene.

Artikel 3 - Categorieën van leden
1. De vereniging kent:
    a. Seniorleden;
    b. Juniorleden. Een lid is juniorlid tot en met het jaar waarin het lid 18 jaar is geworden.
2. In de wedstrijdreglementen wordt bepaald welke categorie van leden in welke discipline aan welke wedstrijd mag deelnemen
    met dien verstande, dat voor deelname aan internationale wedstrijden tevens de reglementen en besluiten van de FEI gelden.
3. Alleen leden van 16 jaar en ouder kunnen in een vergadering stemrecht uitoefenen. Het stemrecht van leden tot 16 jaar kan
    ter vergadering door een ouder of wettelijk vertegenwoordiger worden uitgeoefend.

Artikel 4 - Algemene verplichtingen van de leden
1. Een lid verplicht zich:
   a. desgevraagd op eerste verzoek volledige en juiste inlichtingen en opgaven te verstrekken en te zenden aan de KNHS,
       het regiobestuur en het kringbestuur,  alsmede aan het tuchtcollege en de raad van appèl van de KNHS;
   b. het bestuur te allen tijde inzage te geven in of afschrift te geven van de boekhouding betreffende het lidmaatschap en
      de administratie met de daarbij behorende bescheiden.
   c. om zich ter gelegenheid van een wedstrijd, zowel vóór, gedurende, als na de wedstrijd behoorlijk te gedragen en zo nodig bij te
       dragen aan en te helpen bij het handhaven van de orde; Dit zowel ten opzichte van officials, deelnemers, vrijwilligers en paarden.
   d. om slechts met voorafgaande toestemming van het bestuur uit te komen, of mee te werken aan een wedstrijd die niet door of
       onder auspiciën van de KNHS of een door haar erkende organisatie is georganiseerd, of waarvoor de vereiste toestemming
       niet is verleend.
   e. zich te houden aan de gedragscode, zoals vastgesteld door de algemene ledenvergadering van de KNHS.
2. Leden onthouden zich tegenover andere leden van elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale,
    non verbale of fysieke zin, opzettelijk of in indirecte zin, die door het andere verenigingslid, die het ondergaat, als ongewenst of
    gedwongen wordt ervaren.
3. Bij het overtreden van bepalingen in lid 1 of 2 kan het bestuur overgaan tot schorsing van een lid.
4. Leden en donateurs kunnen gevraagd worden te helpen bij evenementen, die de Z.M.V. organiseert.
5. Het lidmaatschap dient uiterlijk op 1 december van het lopende jaar voor het einde van het jaar opgezegd te worden.

Artikel 5 - Bestuur
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
2. Het bestuur bestaat uit minimaal 3 meerderjarige leden en worden voor een periode van drie jaar gekozen
3. Het bestuur komt minimaal 6x per jaar bij elkaar.
4. De voorzitter bepaalt tijd en plaats van de bestuursvergaderingen. De voorzitter is belast met de algemene leiding en
    wordt bij afwezigheid vervangen door de door het bestuur aangewezen vice voorzitter, die zolang de waarneming duurt in alle
    rechten en verplichtingen van de voorzitter treedt.
5. Werkzaamheden van de penningmeester en algemeen secretaris:
    a. Penningmeester: verantwoordelijk voor de afwikkeling van financiële zaken.
    b. Secretaris: verantwoordelijk voor de correspondentie, de notulen, het samenstellen van de agenda en het opstellen van
        het jaarverslag.
6. In een vergadering van het bestuur kunnen geen rechtsgeldige besluiten worden genomen indien niet ten minste 3 in
    functie zijnde leden van het bestuur aanwezig is.
    Het onderwerp wordt alsdan geagendeerd voor de volgende vergadering, waarin wel een besluit kan worden genomen ongeacht
    het aantal aanwezige bestuursleden.
7. Ieder lid van het bestuur heeft één stem.

Artikel 6 - Verkiezingen en benoemingen
1. Alle verkiezingen en benoemingen voor een functie in de vereniging geschieden door kandidaatstelling en zo nodig stemming
    en herstemming.
    Indien meer dan één vacature dient te worden vervuld, geschiedt de kandidaatstelling voor iedere vacature afzonderlijk.
2. Alle kandidaten voor de in lid 1 bedoelde functies dienen lid van de vereniging te zijn.
3. Iedere kandidaatstelling moet schriftelijk gebeuren bij het algemeen secretariaat en moet vergezeld gaan van een verklaring
    van de kandidaat, dat hij een eventuele verkiezing of benoeming zal aanvaarden.
    Kandidaten voor een bestuursfunctie moeten zich uiterlijk 10 dagen voor de algemene ledenvergadering aanmelden.
4. Bij tussentijdse verkiezingen en benoemingen stelt het bestuur binnen zes weken na het ontstaan van de vacature(s) de leden
    op de hoogte van de vacature(s) d.m.v. publicatie op de website.
    Wanneer er geen aanmeldingen zijn is het bestuur vrij om leden te benaderen en tussentijds te benoemen.
    Definitieve benoeming vindt dan plaats op de algemene ledenvergadering.
    Om tot benoeming over te gaan dient meer dan de helft (50% plus 1) van de aanwezigen een positieve stem uitgebracht
    te hebben
5. Ieder jaar treed (treden) 1 of 2 bestuursleden af en zijn terstond herkiesbaar. Er moet een rooster van aftreden zijn.
6. De voorzitter wordt gekozen door de alg. leden vergadering d.m.v stembriefjes (gesloten), voor een periode van 3 jaar.

Artikel 7 - Officiële mededelingen
1. Het huishoudelijk reglement kan ieder jaar aangepast worden voor de ledenvergadering en moet tijdens de ledenvergadering
   door een meerderheid goedgekeurd worden, d.m.v hoofdelijke stemming.


Vastgesteld in de algemene ledenvergadering op ……………………………. te …………………………….

 

De voorzitter,                                                       De secretaris,

 


______________________                                     ______________________